Nota de informare

NOTA DE INFORMARE

Versiunea 1.2, 27 ianuarie 2021

 

Cap. I. Date despre operatorul de date

PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA este un partid politic înscris la poziția 125 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în Bucuresti, Sos. Kiseleff nr. 55, Vila 4, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 36420951, cont bancar RO33 UGBI 0000 1320 2425 7RON, deschis la Garanti Bank, e-mail contact@usr.ro, website www.usr.ro, reprezentat legal prin Dl. Ilie-Dan BARNA, în calitate de Președinte (denumit în continuare “USR”).

USR are calitatea de operator de date cu caracter personal în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și al Legii nr. 190/2018.

Operatorul USR respecta drepturile si libertățile persoanelor fizice si se angajează sa protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale membrilor de partid, simpatizanților, susținătorilor, votanților, alegatorilor, donatorilor, persoanelor cu drept de vot aflate pe listele electorale, precum si a oricăror categorii de persoane fizice ale căror date personale le prelucram in scopul realizării obiectivelor.

Partidul Uniunea Salvati Romania acorda importanta principiului transparentei si utilizarii corecte si transparente a fondurilor primite de catre partidele politice din Romania prin subventie de la bugetul de stat.

In scopul acestei transparentizari, Partidul Uniunea Salvati Romania a decis publicarea pe site-ul sau usr.ro/transparenta a informatiilor privind modul in care Partidul Uniunea Salvati Romania utilizeaza fondurile primite prin subventia de la stat.

Accesarea acestor informatii se va face prin inscrierea pe site, ocazie cu care este necesara prelucrarea unor date cu caracter personal ale persoanelor care accesezeaza site-ul in acest scop.

Prezenta nota de informare explică în ce condiții sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal cu ocazia inscrierii dumneavoastra pe site-ul usr.ro/transparenta detinut de catre Partidul Uniunea Salvati Romania in vederea accesarii de informatii privind modul in care Partidul Uniunea Salvati Romania utilizeaza fondurile primite prin subventia de la stat precum si  drepturile acordate de legislația in vigoare si de regulamentul GDPR.

Pentru alte situații (candidați, angajați, etc) va rugam sa consultați notele de informare adecvate scopului respectiv prin adresarea in mod direct catre operatorul USR.

Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le furnizați dumneavoastră și vor fi utilizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016 și ale Legii nr.190/2018, în vederea realizării obiectivelor partidului politic menționat.

Cap. II. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Prelucram datele cu caracter personal care duc la identificarea persoanei vizate si care furnizate direct de dumneavoastră nume, prenume, email, numar de telefon (optional).

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt cele furnizate de dumneavoastră prin înregistrarea direct pe site-ul nostru usr.ro

Dacă comunicați cu noi prin e-mail este posibil să reținem conținutul e-mailurilor și răspunsurile pe care vi le furnizăm.

Cap. III. Scopul colectării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Prelucram datelor cu caracter personal în scopul prevenirii fraudei si asigurarii sigurantei cibernetice a site-ului nostru usr.ro, respectiv impotriva accesarii abuzive si neautorizate si/sau initierii si utilizarii unor programe informatice de tip flood;
 2. Numai cu acordul dumneavoastra prealabil, datele vor putea fi folosite pentru a va comunica unele informatii de interes general.

Cap. IV.  Temeiuri juridice de prelucrare:

 1. Prelucram datelor cu caracter personal în scopul prevenirii fraudei – interes legitim al operatorului de date in temeiul prevederilor articolului 6 alineatul (1) litera (f) RGPD.
 2. Temeiul îndeplinirii obligației legale, conform art. 6 alineatul (1) c din RGPD, in cazul obligațiilor legale care revin oricarei entitati juridice in vederea protejarii impotriva atacurilor cibernetice.

Cap. V. Durata păstrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât avem un temei legal de prelucrare a datelor sau pana la data la care dumneavoastra solicitati stergerea acestor date.

In cazul scopului menționat la Cap. III, durata de pastrare este de 6 luni perioada in care vor fi valabile userul si parola de acces. Dupa aceasta perioada datele vor fi sterse. De asemenea, dupa aceasta perioada userul si parola de acces vor fi sterse.

Cap. VI. Securitatea datelor

Pentru protecția completa a datelor acordate in grija noastră, luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru.

VII. Transferul datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor.

Vor putea avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorii noștri de servicii cum ar fi, dar fără a se limita la furnizorii de servicii și sisteme IT, diverși partenerii contractuali si persoanele fizice colaboratori, voluntari ce asigura activitati desemnate de partid pe baza unor indicatii precise si care semneaza cu acestea clauze de protectie a datelor cu caracter personal – DPA.

În acest caz, ne asigurăm că furnizorii și colaboratorii noștri asigură confidențialitatea și oferă o protecție adecvată datelor dvs. cu caracter personal, pe baza de acorduri semnate.

Ne asigurăm ca furnizorii din afara UE implementează clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau asigura conformitatea cu prevederile Clauzelor Contractuale Standard daca sunt din SUA (pe baza unui proces de analiza interna a detaliilor furnizate de dezvoltatorii aplicatiilor, asigurandu-se masurile optime tehnice si organizatorice).

Stocăm informații în locații care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri, care sunt împuterniciți să prelucreze datele în numele nostru și sub instrucțiunile noastre, pe baza acordurilor semnate.

Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate, platformele și serviciile digitale pe care le contractăm isi asuma respectarea  măsurilor tehnice și organizatorice de protecția datelor și impunem existenta unor garanții suficiente că datele dumneavoastră sunt prelucrate în siguranță și doar în condițiile pe care le stabilim de comun acord.

VII. Drepturile dumneavoastră

În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în temeiul art. 15-22 din RGPD, vă sunt garantate o serie de drepturi:

 • dreptul de acces la date – puteti formula cerere prin care puteți obține confirmarea faptului că vă sunt prelucrate date cu caracter personal și prin care puteți avea acces la categoriile de date prelucrate și informații suplimentare referitoare la prelucrările efectuate, ori, după caz, puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării;
 • dreptul la rectificare – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, corectarea (rectificarea) datelor inexacte pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră;
 • dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – puteți solicita și obține ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării –puteți restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor –puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, astfel încât să se poată face transferul acestora către un alt operator, în mod automat;
 • dreptul la opoziție –puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații și doar în cazul în care prelucrarea în cauză are ca temei îndeplinirea unei sarcini de interes public ori se bazează pe interesul legitim al operatorului;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteţi contacta USR printr-o solicitare scrisă, datată şi semnată, transmisă în atenţia Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul USR.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va transmite un răspuns în termenul legal de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării, conform prevederilor RGPD. În cazul în care solicitarea dumneavoastră presupune o cercetare minuțioasă datorită complexității cererii, termenul de o lună poate fi prelungit cu încă o lună, însă vi se vor transmite argumentele necesității prelungirii termenului de soluționare.

IX. Informații de contact

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa: dpo@usr.ro.

De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa oricarei instante competente sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau la adresa acesteia: Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, Sector 1, București, cod 010336, Romania

Prezenta nota de informare poate suferi modificări sau actualizări, periodic ori de cate ori consideram necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe site.